banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > มอบเงินสนับสนุนการ “จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มอบเงินสนับสนุนการ “จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

16 ส.ค. 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ “จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ จำนวน 40 ล้านบาท โดยมีนายแพทย์ วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

    การจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ผู้นำทางศาสนา ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2562 ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ ปี 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม และปี 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการรวม 100,000,000 บาท

Skip to content