banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > มอบเงินสนับสนุนการ “จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปี 2563

มอบเงินสนับสนุนการ “จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปี 2563

27 ส.ค. 2563

          เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน “การจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนมจำนวน 30 ล้านบาท โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว และมีดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร 

            การจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ผู้นำทางศาสนา ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2562 ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ ปี 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม และปี 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการรวม 100,000,000 บาท

Skip to content