banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทาน ส.ค.ส. แก่ธนาคารออมสิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทาน ส.ค.ส. แก่ธนาคารออมสิน

6 ม.ค. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทาน ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แด่ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน
ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวธนาคารออมสิน

Skip to content