banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนา Green Finance ในงาน Unlocking Thailand – Green Finance & AI Economy

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนา Green Finance ในงาน Unlocking Thailand – Green Finance & AI Economy

30 พ.ค. 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเสวนา Green Finance ในงาน Unlocking Thailand – Green Finance & AI Economy จัดโดย Thairath Money ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ร่วมกับ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย โดยเป็นเวทีในการนำเสนอบทบาทของภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทางการจัดทำ Climate Transition Plan เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในอนาคต ในการนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของธนาคารออมสินตลอด 4 ปีที่ผ่านมาในบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่เดินหน้าสร้างคุณค่าร่วม CSV ในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งทำให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการแก้ปัญหา และมุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ โดยขับเคลื่อนสู่ Net Zero ในปี 2050 ผ่านการให้สินเชื่อและการลงทุน รวมถึงการลดดอกเบี้ย นอกจากนี้ธนาคารมีการนำ ESG Score มาประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ โดยได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน พร้อมเงื่อนไขพิเศษลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับกิจการที่มีคะแนน ESG ดี มีการทำธุรกิจอย่างใส่ใจและคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

Skip to content