banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับ 2 รางวัล “ผู้บริหารสาหกิจดีเด่น-รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์จาก Thailand Labour Management Excellence Award 2023

ออมสินรับ 2 รางวัล “ผู้บริหารสาหกิจดีเด่น-รัฐวิสาหกิจดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์จาก Thailand Labour Management Excellence Award 2023

18 ก.ย. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 และคุณอมรวรรณ เทศทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 จากคุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 : Thailand Labour Management Excellence Award 2023 ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานจัดขึ้น ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินและธนาคารออมสินได้รับการยกย่องเชิดชูให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมกันปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและลูกจ้างให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และยังเป็นองค์กรที่สร้างความตระหนักรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในทุกมิติ จนสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Skip to content