banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ผอภ.9 รับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2562

ผอภ.9 รับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2562

5 ธ.ค. 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในการนี้ เรือตรี สุชาญ ภุ่สุวรรณ์ผู้อำนวยการภาค 9 ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อนึ่ง ในปีพุทธศักราช 2560 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้รับยกย่องให้เป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” และในปีพุทธศักราช 2561 คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ได้รับยกย่องให้เป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ด้วยเป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติดีเด่น มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมบุตร-ธิดาให้ได้รับการศึกษา เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี และเป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นต้น

S 12206097.jpg.aspx

Skip to content