banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ประชุมใหญ่ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน ประจำปี 2562

ประชุมใหญ่ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน ประจำปี 2562

21 ธ.ค. 2562

    เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล ประธานชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน เป็นประธานในการประชุมใหญ่ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งกรรมการชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินแทนกรรมการเดิมที่ครบวาระ รายงานผลดำเนินงานของชมรมฯ ในปี 2562 และกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ในปี 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยในการประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมด้านศาสนาสักการะหลวงพ่อบ้านแหลม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และด้านสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน “ไปลุยโคลน ปลูกป่า ที่คลองโคน” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ เผยแพร่ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี การทำความดีร่วมกันระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับชุมชนในพื้นที่ โดยมีสมาชิกชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินเข้าร่วมการประชุมและร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

Skip to content