banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ประชุมชี้แจง Soft Loan สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ประชุมชี้แจง Soft Loan สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

24 เม.ย. 2563

           เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุม “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือ VDO Conference ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการสินเชื่อดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบธุรกิจการเงิน Non-Bank ผู้ให้บริการทางการเงินอื่นผ่านสมาคมและชมรมต่างๆ พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุม
            โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank นี้ ธนาคารออมสินจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม 80,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่  สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิซซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยให้ได้รับการผ่อนปรนการชำระหนี้ โดยธนาคารกำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 2 ปี โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ‪30 ธันวาคม 2563

Skip to content