banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > บรรยายพิเศษ Soft Loan สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่าน VDO Conference

บรรยายพิเศษ Soft Loan สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่าน VDO Conference

24 เม.ย. 2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องอัญชัน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ คุณวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของธนาคารออมสิน” ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือ VDO Conference โดยมี คุณภูมิกิตติ์
รักแต่งาม
 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ผ่านระบบการประชุมทางไกลดังกล่าว

Skip to content