banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 00.00-08.00 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 00.00-08.00 น.

20 พ.ค. 2565

28 05 65

Skip to content