banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram ชั่วคราว

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram ชั่วคราว

6 มิ.ย. 2567

ปิดระบบ Money Gram

⚠️ ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ในวันและเวลา ดังนี้
🔺 วันที่ 16 มิ.ย. 67 เวลา 12.25 – 14.25 น.

รายละเอียดการให้บริการโอนเงินต่างประเทศ > https://bit.ly/3vxOx3f
รายละเอียดการโอนเงินระบบ MoneyGram > http://global.moneygram.com

โดยกำหนดปิดระบบชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมน้อยที่สุด และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

Skip to content