banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินลงนามประกาศเจตจำนง “การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน (Sustainable Thailand)”

ธนาคารออมสินลงนามประกาศเจตจำนง “การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน (Sustainable Thailand)”

27 ก.ย. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ “Sustainable Thailand 2021 : Sustainable Investing, Sustainable Banking” สนับสนุนการนำหลักการการลงทุนอย่างรับผิดชอบและหลักการการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้เป็นผู้แทนธนาคารในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมีคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ของสถาบันการเงิน สมาคม และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม 43 แห่ง ในการนี้ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “How does Sustainability fit into Today’s Business Strategy for Thai Banks?” ภายในงาน Sustainable Thailand 2021 ด้วย

Skip to content