banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

20 มิ.ย. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน จ.จันทบุรี สถานศึกษาซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนในการจัดตั้งผ่านมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 และมอบทุนการศึกษา ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม และอุปกรณ์กีฬาให้แก่คุณวิศิษฎ์ สายพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะ ได้ร่วมชมผลงานตัวอย่างอาชีพอิสระของนักเรียน นักศึกษา และผลงานวิจัยของครู ปีการศึกษา 2565 และศูนย์การเรียนรู้เสื่อกก ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จ.จันทบุรี ด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน จ.จันทบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ตลาดแรงงาน และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นปีแรก

Skip to content