banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 ประเภทชุมชนและองค์กร

ออมสินรับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 ประเภทชุมชนและองค์กร

1 ก.ย. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 “MORAL AWARDS 2022” ประเภทชุมชนและองค์กร จากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ในงานมอบรางวัล MORAL AWARD 2022 ครั้งที่ 3 ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ โดยธนาคารออมสินได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวด้วยเป็นองค์กรที่มีบทบาทด้านคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ยึดมั่นในค่านิยมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตนตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและเยาวชนไทย สอดคล้องกับภารกิจของธนาคารออมสินที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนโยบายขับเคลื่อนแนวทาง Social Mission Integration สู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคมเต็มรูปแบบ และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Skip to content