banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะกรรมการ – ผู้บริหาร ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ปี 2564 – 2568

คณะกรรมการ – ผู้บริหาร ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ปี 2564 – 2568

12 ก.ย. 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสิน และผู้บริหารระดับสูงเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ปี 2564 – 2568 โดยมีคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารนำโดย คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จ.นครนายก

Skip to content