banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะกรรมการและคณะผู้บริหารออมสินร่วมกิจกรรม CSR สร้างงาน สร้างอาชีพ “เนตรฤทัย ทอด้วยใจ แทนตา”

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารออมสินร่วมกิจกรรม CSR สร้างงาน สร้างอาชีพ “เนตรฤทัย ทอด้วยใจ แทนตา”

9 ก.ค. 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารนำโดย คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ “เนตรฤทัย ทอด้วยใจ แทนตา” สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยเยี่ยมชมโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพที่ธนาคารให้การสนับสนุนผู้พิการทางสายตาตั้งแต่การมอบอุปกรณ์กี่ทอผ้า ฝึกการอบรมการย้อมผ้า การทอผ้า และการตัดเย็บเสื้อผ้าลาย “เนตรฤทัย” สู่การจัดตั้งกองทุนเนตรฤทัย เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ พร้อมมอบไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหารไก่แก่ครอบครัวพิการทางสายตา และกล่องปันสุขแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โอกาสนี้ ยังได้เยี่ยมชมขุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านไร่กองขิง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มอบกล่องปันสุข และร่วมกิจกรรมภาพวาดผนัง 3 มิติ จุดเช็คอิน วิถีชุมชนบ้านไร่กองขิงโฮมสเตย์  โดยมีคุณสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 คุณฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการภาค 7 คุณสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการภาค 8 เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการภาค  9 พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารยังได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ โดยร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ ส่งมอบให้ชาวบ้านเพื่อนำไปเลื้ยงต่อไปด้วย 

Skip to content