banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน”

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน”

2 ธ.ค. 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการธนาคารออมสิน คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมโครงการแรกของธนาคารใน 5 หมู่บ้านพื้นที่ห่างไกลบนดอยเปียงซ้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โดยเยี่ยมชมดูงานโรงแปรรูปกาแฟ ณ สำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เปียงก่อ ซึ่ง ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้เกียรตินำเยี่ยมชม พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างโรงแปรรูปผลผลิตกาแฟซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนการก่อสร้างและอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาแปลงกาแฟคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรและลดการทำลายป่าต้นน้ำ นอกจากนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารยังได้ติดตามความคืบหน้างานพัฒนาด้านต่างๆ ของโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง และโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ อาทิ ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ซึ่งเป็นโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ด้วยการทำการเกษตรพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาใช้บริโภค ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเกษตรอย่างยั่งยืน เตาเผาขยะของโรงเรียน เป็นต้น รวมไปถึงการดำเนินงานของกิจการโฮมสเตย์ของชุมชนด้วย

Skip to content