banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งใหม่

คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งใหม่

1 มี.ค. 2566
Skip to content