banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > กิจกรรมส่งเสริมการออม ณ ธนาคารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

กิจกรรมส่งเสริมการออม ณ ธนาคารโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

1 ต.ค. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสาขาเจริญพาศน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เพื่อให้ความรู้ด้านการออมและสร้างวินัยทางการเงิน โดยมี เซอร์ เกื้อกูล รัตโนภาส อธิการิณี/ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพฯ

Skip to content