banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินร่วมการอภิปราย “หลักจริยธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ธนาคารออมสินร่วมการอภิปราย “หลักจริยธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ”

24 ก.ค. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษร่วมการอภิปรายหัวข้อ “หลักจริยธรรม : กรณีศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 ของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าร่วมรับฟังการอภิปรายดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ

Skip to content