banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การอบรม “Fraud & Warning Sign” การตรวจสอบความน่าเชื่อถือสินเชื่อรายย่อย (Consumer Credit)

การอบรม “Fraud & Warning Sign” การตรวจสอบความน่าเชื่อถือสินเชื่อรายย่อย (Consumer Credit)

23 ธ.ค. 2563

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายสอบทานสินเชื่อจัดการอบรม “Fraud & Warning Sign” การตรวจสอบความน่าเชื่อถือสินเชื่อรายย่อย (Consumer Credit) เพื่อเพิ่มทักษะในการตรวจสอบเอกสาร Fraud ให้กับพนักงานในสังกัด และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบทานสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับธนาคาร โดยมีคุณวรวิช นพรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณสมชาย พิชิตสุรกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารการป้องการทุจริต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content