banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ Business Online Talk by GURU แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบออนไลน์

การอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ Business Online Talk by GURU แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบออนไลน์

8 ก.ย. 2564

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ Business Online Talk by GURU แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 468 ราย  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมีคุณปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Start up เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม และมีผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาด บรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดในยุคโควิด-19” MARKETING STRATEGY IN COVID-19 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่จำเป็นในยุคดิจิทัล และในสถานการณ์ปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

Skip to content