banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 และหน้าที่ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติ”

การอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 และหน้าที่ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติ”

9 มิ.ย. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คุณอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 และหน้าที่ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติ” ให้กับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง กลุ่มตรวจสอบ และสายงานกิจการสาขา เพื่อสร้าง Risk Culture และแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ธนาคารจะต้องเผชิญในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 โดยมีคุณสัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพ.ต.ท.เรืองกฤษณ์ ศิริมาจันทร์ รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content