banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนงานส่งเสริมค่านิยม GSB WAY

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนงานส่งเสริมค่านิยม GSB WAY

24 เม.ย. 2562

 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 คุณจีรนันท์ เขตสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแผนงานส่งเสริมค่านิยม GSB WAY ของคณะทำงาน Change Catalyst โดยมีคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย Change Catalyst ของแต่ละหน่วยงาน จำนวนรวมกว่า 100 คน เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งมี 9 หน่วยงานอันประกอบด้วย ฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start Up ธนาคารออมสินภาค 2 ธนาคารออมสินภาค 9 ธนาคารออมสินภาค 10 ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก ฝ่ายธุรกิจการลงทุน ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อลูกค้าบุคคล และฝ่ายวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมนำเสนอแผนงานส่งเสริมค่านิยมองค์กร GSB WAY ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสาร กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร GSB WAY ไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานด้วย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้

Skip to content