banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน กอช.

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน กอช.

4 พ.ย. 2563

            เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกจ้างของธนาคารออมสินตระหนักในการออมเงิน และมีหลักประกันที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในช่วงที่ปฏิบัติงานอยู่ หรือเกษียณอายุไปแล้ว โดยมีคุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการบรรยาย และมีคุณกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการ กอช. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สุขใจวัยเกษียณ วางแผนการเงินกับ กอช.” ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content