จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.006/2562
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรวมศูนย์ Call Center ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
480,000,000.00 2 ส.ค. 2562
พด.ว (เปลี่ยนแปลงแผน) 2/2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน งานปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุนการทำงาน TABLET เนื่องจากธนาคารมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรวมกับงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
42,115,500.00 21 มิ.ย. 2562
พณ.023/2562
”เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ “
268,591,000.00 17 พ.ค. 2562
4(อ.)/2556
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 มี.ค. 2557