จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วันที่ประกาศ เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 10 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 10 ก.พ. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 10 ม.ค. 2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 30 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 9 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 10 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ้เดือน กันยายน 2565 10 ต.ค. 2565
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 30 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 9 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 10 ส.ค. 2565