จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วันที่ประกาศ เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565