จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วันที่ประกาศ เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 7 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 8 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 3 ก.พ. 2564
จ้างพิมพ์จดหมายแจ้งผู้ฝากแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ 2 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 แบบ สขร.1 8 ม.ค. 2564
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2563 ไตรมาส 4 30 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 แบบ สขร.1 9 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 แบบ สขร.1 9 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 แบบ สขร.1 7 ต.ค. 2563
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 30 ก.ย. 2563