จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.067/2562
”ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ “
20,303,800.00 28 พ.ย. 2562
พรบ.1-บด.034/2562
ยกเลิกประกวดราคา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร 100 ปี ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,498,400.00 19 ก.ค. 2562
พรบ.1-บด.047/2561
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางาน ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคาร ๒ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,783,000.00 14 ม.ค. 2562
พรบ.1.บด.41/2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) บริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารคลังเอกสาร ซอยลาดพร้าว 71 อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 และอาคารแอทสาทร ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,811,800.00 22 พ.ย. 2561
บด.30/2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศธนาคารออมสินภาค เขต สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2560
บด.51/2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look and Feel) ธนาคารออมสินสาขาสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,958,000.00 19 ธ.ค. 2560
บด.41/2560
”ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look and Feel) ธนาคารออมสิน สาขาสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ “
1,433,000.00 4 ธ.ค. 2560
บด.51/2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look and Feel) ธนาคารออมสินสาขาสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,958,000.00 1 ธ.ค. 2560
ยกเลิกประกาศเชิญชวน บด.54/2560
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look and Feel) ธนาคารออมสินสาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,870,000.00 1 ธ.ค. 2560
102(อ.)/2558
ยกเลิกประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
2 ธ.ค. 2558