จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วันที่ประกาศ เอกสาร
สาระสำคัญของสัญญาประจำปั 2562 ไตรมาส 3 1 ต.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา 19 ก.ย. 2562
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 24 ก.พ. 2560
ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 529 ว่าด้วยการพัสดุ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 1 ส.ค. 2554
ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 477 ว่าด้วยการพัสดุ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 ส.ค. 2554
ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 457 ว่าด้วยการพัสดุ 1 ส.ค. 2554