จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
บด.93/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,992,000,000.00 22 พ.ย. 2561
บด.93/2561
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,992,000,000.00 24 ส.ค. 2561
ปษ.4/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
3,546,301.00 28 พ.ย. 2560
111(อ.)/2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look & Feel) ธนาคารออมสินสาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2,241,000.00 13 ก.ค. 2560
108(อ.)/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23,219,000.00 29 ธ.ค. 2558
107(อ.)/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 ธ.ค. 2558
100(อ.)/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา/เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23,020,000.00 23 ธ.ค. 2558
103 (อ)/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารออมสินสาขาปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
23 ธ.ค. 2558
104/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุของสำนักงานธนาคารออมสินภาค 9 จังหวัดเชียงราย
21 ธ.ค. 2558
94 (อ.)/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับพื้นถนนใหม่ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 ธ.ค. 2558