จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.(ประกาศแผน) 386/2566
เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน LOPs ระยะเวลา 60 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
300,000,000.00 29 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 385/2566
จ้างพัฒนาระบบงาน dStatement Gataway ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน
4,191,052.50 29 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 384/2566
จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา
2,600,000.00 29 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 383/2566
จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม " พี่อ้อย พี่ฉอด ออมทัวร์ ออมใจ By ธนาคารออมสิน" ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
3,000,000.00 28 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 382/2566
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online ของ ลงทุนแมน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
739,584.00 28 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 381/2566
ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้งประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน
1,110,000.00 28 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 380/2566
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
997,560.00 28 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 379/2566
จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา
2,560,000.00 27 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 378/2566
จ้างบำรุงรักษาระบบงานบันทึกข้อมูลตามคำพิพากษา (Black List) ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
561,750.00 27 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 377/2566
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการลงทุน (Investment System) ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น
33,477,000.00 26 ก.ย. 2566