จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.(ประกาศแผน) 453/2566
จ้างบริหารจัดการ GSB Card Facebook Page ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด
1,500,000.00 21 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 452/2566
จ้างผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
1,000,000.00 20 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 451/2566 (งบประมาณปี 2567)
ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน
2,749,100.00 17 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน)450/2566
จ้างพัฒนาระบบงานนำเข้าผลรางวัลสลากและตรวจผลรางวัลสลากออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน
3,213,388.30 16 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 449/2566
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้บริหารระดับอำนวยการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน
1,540,800.00 15 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 448/2566
จ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนและจัดทำ Security Baseline ของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา
2,500,000.00 15 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 447/2566
ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้งประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์สำนักงาน
1,110,000.00 15 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 446/2566
ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของระบบงาน NDID และ e-KYC Service ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งบสำรองระหว่างปี
2,345,000.00 15 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 445/2566
ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของระบบงาน Facial Recognition ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งบสำรองระหว่างปี
4,889,900.00 14 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 444/2566
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบนิติกรรมสัญญาสำหรับสินเชื่อรายย่อย ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน
9,898,576.60 14 พ.ย. 2566