จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.6-ปษ.003/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000,000.00 7,873,684.00 24 มี.ค. 2566
พรบ.1-จ.008/2566
ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
950,000.00 950,000.00 23 มี.ค. 2566
พณ.พ.074/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อลูกค้าฐานราก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,850,000.00 2,850,000.00 23 มี.ค. 2566
พณ.ป.015/2566
ประกาศราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 18 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
13,289,400.00 13,289,400.00 23 มี.ค. 2566
พณ.ส.004/2566
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับคัดเหรียญ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
2,400,000.00 1,401,600.00 23 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.002/2566
ประกาศราคากลาง เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
472,522,914.00 472,522,914.00 22 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.014/2566
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7,206,200.00 7,205,796.00 22 มี.ค. 2566
พณ.พ.073/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ผ่านช่องทาง Online ของ The Better โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
535,000.00 535,000.00 21 มี.ค. 2566
พณ.พ.053/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมการเงิน Money Expo ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
15,388,312.00 15,388,312.00 21 มี.ค. 2566
พณ.ส.007/2566
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ และหลอดไฟเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
676,600.00 676,600.00 21 มี.ค. 2566