จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.6-ปษ.018/2566
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก
6,000,000.00 5,630,989.28 4 ก.ย. 2566
พรบ.1-มก.001/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
11,660,000.00 11,660,000.00 1 ก.ย. 2566
พณ.พ.213/2566
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษากระบวนการจัดทำและนำเสนองบการเงินในช่วงการเปลี่ยนผ่านตาม TFRS 9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
8,000,000.00 7,999,737.38 31 ส.ค. 2566
พณ.พ.201/2566
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงาน Image Cheque Clearing And Archive System (ICAS) สำหรับ Software ส่วนเรียกเก็บและหักบัญชี และธนาคารออมสินสาขาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
16,191,400.00 16,007,880.00 30 ส.ค. 2566
พณ.พ.194/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) เพื่อรองรับการซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,377,200.00 2,377,005.00 29 ส.ค. 2566
พรบ.1-ค.032/2566
ประกาศราคากลาง จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานนักบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสายงานกิจการสาขา โครงการ GSB Awards 2022 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีคัดเลือก
2,271,400.00 2,271,400.00 29 ส.ค. 2566
พณ.พ.226/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนจอ LED โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,200,000.00 1,200,000.00 29 ส.ค. 2566
พณ.พ.225/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านช่องทาง Digital Channel ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,453,768.00 4,453,768.00 28 ส.ค. 2566
พณ.พ.222/2566
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์ ของ SMART SME และชี้ช่องรวย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,000,000.00 4,000,000.00 28 ส.ค. 2566
พณ.พ.216/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,178,800.00 1,178,800.00 25 ส.ค. 2566