จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-บด.001/2566
ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,886,144.00 4,886,144.00 24 พ.ค. 2566
พณ.พ.124/2566
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online ของ อีจัน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,999,200.00 1,999,200.00 23 พ.ค. 2566
พรบ.6-ปษ.011/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาประเมินภาระผูกพันและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
700,000.00 694,830.00 23 พ.ค. 2566
พณ.พ.105/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,256,250.00 1,256,250.00 19 พ.ค. 2566
พณ.ส.008/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อเครื่องอ่าน Passport และ Software พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
687,100.00 686,977.50 19 พ.ค. 2566
พณ.พ.110/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบปฏิทินแขวน (ไทย) และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,582,100.00 1,582,100.00 18 พ.ค. 2566
พรบ.1-จ.009/2566
ประกาศราคากลาง เช่าใช้เครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต พร้อมบริการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งาน Microsoft Online Service (Office365) เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,575,290.04 4,575,290.04 18 พ.ค. 2566
พณ.พ.091/2566
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบงาน TFRS 9 รองรับการ Validate Model โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,820,000.00 2,820,000.00 18 พ.ค. 2566
พณ.ส.009/2566
ประกาศราคากลางจ้างทำสายรัดธนบัตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
625,770.00 625,770.00 18 พ.ค. 2566
พณ.พ.088/2566
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนและจัดทำ Security Baseline ของระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,500,000.00 2,500,000.00 18 พ.ค. 2566