จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.131/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิ์การใช้ระบบ Line Official Account GSB Society เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,806,825.53 7,806,825.53 31 พ.ค. 2566
พณ.ป.027/2566
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
9,243,500.00 9,046,850.00 31 พ.ค. 2566
พณ.ป.006/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการ SIEM และ Security Centralized Log ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
150,120,000.00 150,120,000.00 30 พ.ค. 2566
พณ.พ.130/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,003,750.00 1,003,750.00 29 พ.ค. 2566
พณ.พ.129/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ช่องทาง Facebook เรื่องเล่าเช้านี้ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,983,780.00 1,983,780.00 29 พ.ค. 2566
พรบ.1-จ.007/2566
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,621,900.00 5,621,780.00 26 พ.ค. 2566
พณ.พ.128/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธ “SMART SME EXPO 2023” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,550,000.00 1,550,000.00 25 พ.ค. 2566
พรบ.ปษ.008/2566
ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูลอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก
8,030,000.00 8,016,000.00 25 พ.ค. 2566
พรบ.6-ปษ.013/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ พนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เกี่ยวกับบทบาทการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก
3,000,000.00 2,755,318.00 25 พ.ค. 2566
พณ.พ.125/2566
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,998,139.92 9,998,139.92 24 พ.ค. 2566