จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.017/2566)
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,992.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
499,992.00 24 ก.พ. 2566
พณ.พ.018/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค ICAS จำนวน 355 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,045,318.30 24 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.095/2564)
จัดซื้อสิทธิ์การดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ Shutterstock โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นัมเบอร์ 24 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 374,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
374,500.00 27 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.092/2564)
จ้างบริการรถรับ – ส่งสนามบิน พร้อมคนขับ (Limousine) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพรสทีจลีมูซีน จำกัด โดยเสนอราคาภายในวงเงิน 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
500,000.00 27 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะเสนอโครงการ (64127043672)
จ้างผู้ตรวจสอบอาคารและป้ายตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จำกัดโดยเสนอราคาเป็นเงิน 345,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
345,000.00 8 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.033/2564)
ซื้อขนมไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2564 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมนฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 464,996.96 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
464,996.96 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (64057403750)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคาร 1 อาคาร 4 และอาคารเครื่องกล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารแอทสาทร ลานจอดรถชั้น 8 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 160,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
160,000.00 15 มิ.ย. 2564
พรบ.2-บด.012/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๆ จังหวัดเชียงใหม่
3,961,000.00 24 พ.ค. 2564
บงส. 5009/2562
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
810,725.-บาท 13 ธ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ( 62027138722)
เช่าสถานที่จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลูกจ้างและบุตรพนักงานเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 ประจำปี 2562 สนามสอบส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด ( มหาชน ) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 180000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
180,000.00 11 ก.พ. 2562