จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-จ.015/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครือข่ายสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์เช่าแห่งใหม่ และอุปกรณ์ WAN Core Switch และ DNS Server สำหรับ Internet/Intranet Security Zone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,196,232.88 5,196,232.88 14 พ.ค. 2564
พรบ.6-ปษ.006/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลประชาชนฐานรากเชิงปริมาณเพื่อจัดทำดัชนีประชาชนฐานราก ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก
1,000,000.00 998,164.08 14 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (64057133958)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 477,741.63 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
482,567.29 13 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (64057133893)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 291,663.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
294,609.20 13 พ.ค. 2564
พรบ.1-ค..008/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
7,799,500.00 7,799,500.00 11 พ.ค. 2564
พรบ.2-บด.009/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้าอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ทดแทนของเดิมบริเวณหลังอาคาร ๑) พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมห้องไฟฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
942,500.00 942,500.00 11 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.029/2564)
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อออนไลน์ ของไทยรัฐ ออนไลน์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 488,710.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
488,710.00 11 พ.ค. 2564
พรบ.1-จ.005/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
718,900.00 699,780.00 11 พ.ค. 2564
พณ.พ.064/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,800,000.00 1,800,000.00 10 พ.ค. 2564
พณ.พ.061/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคาร โดยการถวายพระพรทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
510,000.00 510,000.00 10 พ.ค. 2564