จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ส.019/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
997,000.00 997,000.00 29 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (66119379171/2566)
ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 208,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
208,800.00 28 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (66119407897/2566)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บูมมิ่ง โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 273,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
278,400.00 27 พ.ย. 2566
พรบ.1-บด.045/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,798,000.00 2,798,000.00 27 พ.ย. 2566
พรบ.1-บด.044/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีอาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
980,000.00 980,000.00 24 พ.ย. 2566
พณ.พ.268/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน BASE24 เพื่อรองรับ VISA Enhancement Mandate 2023 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,996,420.50 1,996,420.50 24 พ.ย. 2566
พณ.พ.273/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบนิติกรรมสัญญาสำหรับสินเชื่อรายย่อย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,898,576.60 9,898,576.60 24 พ.ย. 2566
พณ.พ.258/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,080,000.00 9,080,000.00 24 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (พณ.ต.119/2566)
จ้างทำหนังสือชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 และสมุดบันทึกนักเดินทาง โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 348,285.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
490,000.00 24 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (พณ.ต.125/2566)
จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาภายในวงเงิน 497,530.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
497,530.00 24 พ.ย. 2566