จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.(ประกาศแผน) 366/2561
จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา
18,000,000.00 25 ก.ย. 2561
พด.จ. (ประกาศแผน) 303/2561
ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี พิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา
9,360,000.00 20 ส.ค. 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 290/2561
จัดซื้อที่ดินว่างเปล่า เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา
45,000,000.00 8 ส.ค. 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 289/2561
จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา
8,700,000.00 8 ส.ค. 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 288/2561
จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา
9,000,000.00 8 ส.ค. 2561
พด.จ.(ประกาศแผน) 234/2561
จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร : ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดจ้าง พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา
8,000,000.00 19 ก.ค. 2561
พด.จ.(ประกาศแผน)038/2560
”จัดซื้อที่ดิน/ที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขากุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี “
8,500,000.00 19 ก.ย. 2560
ซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 21 ส.ค. 2554
จัดซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 10 ส.ค. 2554
จัดซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร เพื่่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2 ) 26 ก.ค. 2554