จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-บด.039/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,366,400.00 1,366,400.00 2 ต.ค. 2566
พรบ.1-บด.039/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,366,400.00 1,366,400.00 2 ต.ค. 2566
พรบ.1-ปษ.019/2566
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น โดยวิธีคัดเลือก
2,600,000.00 2,345,487.50 2 ต.ค. 2566
พรบ.1-บด.041/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,358,000.00 1,358,000.00 2 ต.ค. 2566
พรบ.1-บด.041/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,358,000.00 1,358,000.00 2 ต.ค. 2566
พณ.พ.247/2566
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
997,560.00 997,560.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.018/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน Corporate Internet Banking พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
33,862,400.00 33,862,400.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.007/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขาและเครือข่ายสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ SD-WAN สำหรับศูนย์สินเชื่อ ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
305,560,020.00 305,560,020.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.033/2566
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
6,680,000.00 6,680,000.00 29 ก.ย. 2566
พณ.ป.066/2566
ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
6,680,000.00 6,680,000.00 29 ก.ย. 2566 -
4 ต.ค. 2566