จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.016/2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Next Generation Firewall for PCI DSS สำหรับ DC และ DR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
28,300,800.00 28,195,200.00 18 พ.ค. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน) 135/2564
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน NDID พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 05/2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย NDID
18,764,100.00 14 พ.ค. 2564
พณ.พ.058/2564
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน NDID พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
18,764,100.00 18,462,328.00 14 พ.ค. 2564
พรบ.1-จ.015/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครือข่ายสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์เช่าแห่งใหม่ และอุปกรณ์ WAN Core Switch และ DNS Server สำหรับ Internet/Intranet Security Zone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,196,232.88 5,196,232.88 14 พ.ค. 2564
พรบ.6-ปษ.006/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลประชาชนฐานรากเชิงปริมาณเพื่อจัดทำดัชนีประชาชนฐานราก ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก
1,000,000.00 998,164.08 14 พ.ค. 2564
พรบ.1-บด.006/2564
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
269,249,400.00 269,249,400.00 13 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (64057133958)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 477,741.63 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
482,567.29 13 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (64057133893)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 291,663.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
294,609.20 13 พ.ค. 2564
พด.จ. (ประกาศแผน) 134/2564
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ Web Portal พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 05/2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
18,635,850.00 13 พ.ค. 2564
พรบ.1-บด.006/2564
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
269,249,400.00 269,249,400.00 13 พ.ค. 2564 -
18 พ.ค. 2564