จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.071/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางคลื่นวิทยุ FM 90.0 MHz (ลูกทุ่งรักไทย) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,492,650.00 1,492,650.00 20 ก.พ. 2567
พณ.พ.049/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบ ติดตั้ง ตกแต่งบูธ และรื้อถอน สำหรับการจัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทรัพย์สินรอการขาย ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,100,000.00 1,016,692.60 20 ก.พ. 2567
พณ.พ.027/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งานเครื่องมือในการบริหารจัดการช่องโหว่และตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,500,000.00 2,499,948.00 20 ก.พ. 2567
พณ.พ.004/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาร้านค้าพันธมิตรและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าพันธมิตรทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ ณ จุดขาย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
635,580.00 635,580.00 19 ก.พ. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 68/2567
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงาน COMO ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
2,469,560.00 19 ก.พ. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 67/2567
จ้างที่ปรึกษาพัฒนางานตรวจสอบภายในมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (ISMS: Audit Management System) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับงานตรวจสอบภายใน
4,500,000.00 19 ก.พ. 2567
พณ.พ.029/2567
ปรหะกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงาน COMO ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,469,560.00 2,469,560.00 19 ก.พ. 2567
พณ.พ.068/2567
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
973,000.00 973,000.00 19 ก.พ. 2567
พรบ.1-ปษ.002/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบเชิงบวกของการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก
1,200,000.00 1,191,145.00 19 ก.พ. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 65/2567
จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ 2024 ครั้งที่ 15 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
900,000.00 16 ก.พ. 2567