จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.(ประกาศแผน) 364/2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา
2,775,000.00 18 ก.ย. 2566
พรบ.1-จ.021/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 1 ปี วิธีเฉพาะเจาะจง
1,256,929.00 1,256,929.00 15 ก.ย. 2566
พณ.พ.227/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ของบัญชี OD และตั๋ว PN ภายใต้บัญชีคุมวงเงิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
10,277,957.85 10,277,957.85 15 ก.ย. 2566
พณ.พ.207/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์ รายการ Club Friday Show โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,680,000.00 1,680,000.00 15 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 363/2566
จ้างพิมพ์จดหมายแจ้งลูกค้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
1,000,000.00 15 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (พณ.ต.091/2566)
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ ในรายการ คนข่าว มองข่าว โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เรดิคอล คอนเซปต์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 300,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
300,000.00 14 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 362/2566
จ้างพัฒนาระบบงาน PromptPay เพื่อรองรับบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน ISO20022 รูปแบบ C Scan B สำหรับระบบ CBS ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน
22,372,788.80 14 ก.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 361/2566
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ของบัญชี O/D และตั๋ว P/N ภายใต้บัญชีคุมวงเงิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน
10,277,957.85 14 ก.ย. 2566
พรบ.6-ปษ.017/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรครอบคลุมตลอดช่วงชีวิตการทำงานของบุคลากร และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,500,000.00 3,425,040.00 14 ก.ย. 2566
พณ.ป.021/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Data Loss Prevention (DLP) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
34,765,200.00 34,765,200.00 14 ก.ย. 2566