จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.(ประกาศแผน) 283/2567
จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานศึกษาดูงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG
4,854,000.00 5 ก.ค. 2567
พรบ.1-ค.025/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดการประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก
3,014,297.00 3,014,297.00 5 ก.ค. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 282/2567
จ้างจัดประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ประชุมทบทวนแผนฯ และติดตามผลดำเนินงานสายงานกิจการสาขา ๑-๖
3,014,297.00 4 ก.ค. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 281/2567
ซื้ออุปกรณ์ Web Application Firewall พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน Security
25,515,500.00 4 ก.ค. 2567
พณ.พ.192/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิ์การใช้ระบบ LINE Official Account GSB Society และ LINE Official Account GSB NOW เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
15,098,422.80 13,080,907.50 4 ก.ค. 2567
พณ.ป.012/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ Web Application Firewall พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
25,515,500.00 25,479,560.00 4 ก.ค. 2567
พณ.ป.012/2567
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ Web Application Firewall พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
25,515,500.00 25,479,560.00 4 ก.ค. 2567 -
9 ก.ค. 2567
พรบ.1-ปษ.009/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) โดยวิธีคัดเลือก
3,626,070.00 3,626,070.00 4 ก.ค. 2567
พรบ.1-บด.004/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 ธนาคารออมสิน แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14,947,704.00 14,849,910.00 4 ก.ค. 2567
พณ.พ.178/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าเดินทางเป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2568 และในวาระอื่นๆ สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,610,100.00 3,610,100.00 4 ก.ค. 2567