จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะโครงการ(66037542405/2566)
ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท CANON TX-5410 และเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ MIMAKI CG-60AR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 282,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
282,400.00 31 พ.ค. 2566
พณ.ป.027/2566
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
9,243,500.00 9,046,850.00 31 พ.ค. 2566
พณ.ป.027/2566
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
9,243,500.00 9,046,850.00 31 พ.ค. 2566 -
6 มิ.ย. 2566
พณ.พ.119/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อออนไลน์ ของ เปลว สีเงิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,284,000.00 1,284,000.00 31 พ.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 210/2566
จ้างที่ปรึกษาประมาณการตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomic variables ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา
2,677,300.00 30 พ.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน)209/2566
จ้างเหมาบริการ SIEM และ Security Centralized Log ระยะเวลา 36 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้าน Security
150,120,000.00 30 พ.ค. 2566
พณ.ป.006/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการ SIEM และ Security Centralized Log ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
150,120,000.00 150,120,000.00 30 พ.ค. 2566
พรบ.1-ค.017/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการจัดทำและออกแบบนิตยสาร โครงการถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณ ปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก
847,440.00 847,440.00 30 พ.ค. 2566
พณ.ป.006/2566
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ SIEM และ Security Centralized Log ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
150,120,000.00 150,120,000.00 30 พ.ค. 2566 -
7 มิ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 208/2566
ซื้อสิทธิ์การใช้ระบบ Line Official Account GSB Society เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
7,806,825.53 30 พ.ค. 2566