จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.023/2564)
จ้างผลิตกระเป๋า Social bank เพื่อใช้ออกบูธงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทย แบก ออลล์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 457,425.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
457,425.00 8 เม.ย. 2564
พณ.พ.056/2564

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในรายการ “บันทึกท่องเที่ยว” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,653,600.00 2,653,600.00 8 เม.ย. 2564
พณ.พ.053/2564
ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อในเครือแนวหน้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,494,424.00 1,494,424.00 8 เม.ย. 2564
พด.จ. (ประกาศแผน) 112/2564
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อในเครือแนวหน้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
1,494,424.00 8 เม.ย. 2564
พด.จ. (ประกาศแผน) 111/2564
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในรายการ “บันทึกท่องเที่ยว” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
2,653,600.00 8 เม.ย. 2564
พรบ.6-ปษ.010/2564
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรม ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก
5,200,000.00 4,991,418.75 8 เม.ย. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน) 110/2564
จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ กระจกหกด้าน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
2,100,000.00 8 เม.ย. 2564
พณ.พ.057/2564
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ กระจกหกด้าน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,100,000.00 2,100,000.00 8 เม.ย. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน)109.1/2564
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปล และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา
4,483,600.00 7 เม.ย. 2564
พณ.พ.034/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ ในรายการ “ข่าวเด่น ทั่วไทย” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,000,000.00 2,000,000.00 7 เม.ย. 2564