จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (พณ.ต.021/2567)
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อ Online ของ Benz Khomkor โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายจิรายุ จันทรวงศ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 312,440.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
321,440.00 13 มี.ค. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน)124/2567
ซื้ออุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : เพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement) ด้าน IT
16,951,000.00 13 มี.ค. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน)123/2567
จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
9,459,600.00 13 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (67019580476/2567)
จ้างปรับปรุงหอประชุมเพชรรัตน อาคาร 13 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินทวีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 164,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
164,200.00 13 มี.ค. 2567
พณ.พ.050/2567
ประกาศผู้ชนะ เรื่อง จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,610,844.00 4,610,844.00 13 มี.ค. 2567
พณ.ป.006/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
12,065,409.00 12,065,409.00 13 มี.ค. 2567
พณ.พ.076/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
17,990,813.44 17,990,813.44 13 มี.ค. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 122/2567
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
17,990,813.44 13 มี.ค. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน)121/2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.livinginsider.comระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
706,200.00 12 มี.ค. 2567
พณ.พ.106/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.livinginsider.com โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
706,200.00 706,200.00 12 มี.ค. 2567