จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.132/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินออมสิน ประเภทเผื่อเรียก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,750,000.00 1,750,000.00 1 มิ.ย. 2566
พณ.พ.105/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
1,256,250.00 1,256,250.00 1 มิ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน)213/2566
จ้างศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเดินทางไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
13,987,778.00 1 มิ.ย. 2566
พณ.พ.050/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงานตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,998,077.00 9,998,077.00 1 มิ.ย. 2566
พณ.พ.110/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบปฏิทินแขวน (ไทย) และปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,582,100.00 1,582,100.00 1 มิ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 212/2566
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระยะเวลา 36 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
1,750,000.00 1 มิ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน)211/2566
จ้างจัดกิจกรรมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าเงินฝากบุคคลรายใหญ่ ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูง (High Net Worth/Infinite)
5,600,000.00 31 พ.ค. 2566
พณ.พ.111/2566
ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าเงินฝากบุคคลรายใหญ่ ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,600,000.00 5,599,480.00 31 พ.ค. 2566
พณ.พ.125/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
9,998,139.92 9,998,139.92 31 พ.ค. 2566
พณ.พ.131/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อสิทธิ์การใช้ระบบ Line Official Account GSB Society เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,806,825.53 7,806,825.53 31 พ.ค. 2566