จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.059/2564
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการช่องทาง GlobalReach Gateway (GRG) และใช้บริการ Flexicare โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,452,609.53 1,452,609.53 12 เม.ย. 2564
พรบ.6-ปษ.003/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน (Data Protection Officer : DPO) โดยวิธีคัดเลือก
3,000,000.00 2,963,726.00 9 เม.ย. 2564
พณ.ส.006/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินออมสิน ประเภทประจำ จำนวน 200,000 เล่ม โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
944,000.00 944,000.00 9 เม.ย. 2564
พณ.ส.009/2564
ยกเลิกประกาศ งานจ้างทำสายรัดธนบัตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
622,500.00 622,500.00 9 เม.ย. 2564
พณ.ป.038/2564
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ AdvancedPersistent Threat พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
13,959,000.00 13,906,200.00 9 เม.ย. 2564
พณ.ป.018/2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ AdvancedPersistent Threat พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
13,959,000.00 13,906,200.00 9 เม.ย. 2564
พณ.ป.007/2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่อง UPS ขนาด 200 KVA สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 4 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
19,265,700.00 19,260,000.00 9 เม.ย. 2564
พณ.ป.007/2564
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่อง UPS ขนาด 200 KVA สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 4 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
19,265,700.00 19,260,000.00 9 เม.ย. 2564
พรบ.6-ปษ.001/2564
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) ปี 2564
3,000,000.00 1,592,080.00 8 เม.ย. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน) 113/2564
เช่าเครื่อง Scanner สินเชื่อ ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3,951,600.00 8 เม.ย. 2564