จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.พ.131/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ช่วง ออมสินเพื่อสังคม ในรายการ บรรจงชงข่าว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 1,000,000.00 11 เม.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน)172/2567
จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้างทดแทน ปรับปรุงซ่อมแซมสาขาฯ
2,618,000.00 11 เม.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน)171/2567
จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการเปรี้ยวปาก และกิจกรรมเปรี้ยวปาก Festival 2024 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
7,599,993.00 10 เม.ย. 2567
พณ.พ.138/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการเปรี้ยวปาก และกิจกรรมเปรี้ยวปาก Festival 2024 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
7,599,993.00 7,599,993.00 10 เม.ย. 2567
พณ.พ.110/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อ Content เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านช่องทาง Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,599,478.80 1,599,478.80 10 เม.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 170/2567
จ้างสำรวจและประเมินพื้นที่พร้อมตรวจสอบโครงการปลูกป่า ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา
3,000,000.00 10 เม.ย. 2567
พณ.พ.108/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างสำรวจและประเมินพื้นที่พร้อมตรวจสอบโครงการปลูกป่า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,000,000.00 2,750,000.00 10 เม.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน)169/2567
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าฉุกเฉินห้องประชุมสราญรมย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่
959,000.00 10 เม.ย. 2567
พณ.ส.010/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างทำสายรัดธนบัตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
753,100.00 753,100.00 10 เม.ย. 2567
พณ.ส.010/2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างทำสายรัดธนบัตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
753,100.00 753,100.00 10 เม.ย. 2567