จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.041/2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1/2567
8,508,102.61 23 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (67049308235/2567)
ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 199,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
230,000.00 23 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (67049201479)
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ประชุมช่าง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 302,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
302,000.00 23 เม.ย. 2567
พณ.พ.136/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ คนหลังข่าว โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,080,000.00 2,080,000.00 22 เม.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 178/2567
จ้างออกแบบและจัดทำบูธงานมหกรรมการเงิน Money Expo และ งาน Thailand Smart Money ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์
34,577,050.00 22 เม.ย. 2567
พณ.พ.123/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวิทยุ คลื่นความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,112,000.00 5,112,000.00 22 เม.ย. 2567
พด.จ.(ประกาศแผน) 177/2567
จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน
1,391,000.00 22 เม.ย. 2567
พณ.พ.105/2567
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและจัดทำบูธงานมหกรรมการเงิน Money Expo และงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
34,577,050.00 34,577,050.00 22 เม.ย. 2567
พรบ.1-ปษ.005/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐาน PCI DSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000,000.00 7,996,435.00 22 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (พณ.ต.036/2567)
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อออนไลน์ www.clubhoon.com ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เจทีเอ็น. ครีเอทีฟ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 288,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง
288,000.00 22 เม.ย. 2567