จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-ค.005/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการความรู้ โดยวิธีคัดเลือก
1,390,000.00 1,390,000.00 5 มี.ค. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน) 66/2564
จ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลงและปรับปรุงซ่อมแซมสาขา
4,947,100.00 5 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (64027313514)
ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Nessus Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 117,165.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
138,030.00 5 มี.ค. 2564
พณ.ป.024/2564
ประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
15,690,600.00 15,690,600.00 5 มี.ค. 2564 -
10 มี.ค. 2564
พรบ.1-จ.012/2564
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,272,993.51 2,200,000.00 5 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (พณ.ต.008/2564)
จ้างบริการเลขาส่วนบุคคล(concierge and Assistance) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 353,100.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
353,100.00 5 มี.ค. 2564
พณ.ส.004/2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ไม่มีหมายเลข จำนวน 23 แบบพิมพ์
3,545,300.00 3,545,300.00 5 มี.ค. 2564
พด.จ. (ประกาศแผน) 65/2564
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ไม่มีหมายเลข จำนวน 23 แบบพิมพ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุแบบพิมพ์
3,515,300.00 4 มี.ค. 2564
พรบ.1-บด.026/2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
920,700.00 613,645.00 4 มี.ค. 2564
พณ.ส.004/2564
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ไม่มีหมายเลข จำนวน 23 แบบพิมพ์ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
3,545,300.00 3,545,300.00 3 มี.ค. 2564