จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการ (66017542566/2566)
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Testing (เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สี่จุดศูนย์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 349,890.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
349,890.00 8 ก.พ. 2566
พณ.พ.019/2566
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Software File Integrity สำหรับระบบ Base 24 ATM ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
5,310,677.50 5,310,677.50 8 ก.พ. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 31/2566
จ้างบำรุงรักษา Software File Integrity สำหรับระบบ Base 24 ATM ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
5,310,677.50 8 ก.พ. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 30/2566
จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2565 (Annual Report) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
2,000,000.00 8 ก.พ. 2566
พณ.พ.021/2566
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2565 (Annual Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,000,000.00 1,488,156.00 8 ก.พ. 2566
พณ.พ.026/2566
ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (Sustainability Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,000,000.00 984,400.00 7 ก.พ. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 29/2566
จัดซื้อครุุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก-แบบที่ 2 จำนวน 47 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1,212,600.00 7 ก.พ. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 28/2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเทป Backup ของระบบงานต่าง ๆ ที่ติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 (Interlink) ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
577,800.00 7 ก.พ. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 27/2566
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
9,240,000.00 7 ก.พ. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 26/2566
จ้างออกแบบและจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (Sustainability Report) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา
1,000,000.00 7 ก.พ. 2566