จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.011/2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อระบบ Centralized Storage/Backup พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
54,500,800.00 53,882,000.00 22 ต.ค. 2563
พรบ.1-มก.005/2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
4,868,500.00 4,868,500.00 22 ต.ค. 2563
พด.จ.(ประกาศแผน) 438/2563
จ้างเหมาบริการจัดโครงการออมสินสนับสนุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ประชาชนฐานราก ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
5,300,000.00 22 ต.ค. 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 439/2563
เช่าใช้บริการ CDD Gateway และบริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow Jones Watchist ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น
1,415,800.00 22 ต.ค. 2563
พรบ.1-มก.005/2563
ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
4,868,500.00 4,868,500.00 21 ต.ค. 2563
พณ.พ.310/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทานธุรกิจเชิงลึก (Due Diligence) ด้านกฎหมายเพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสามัญ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,660,000.00 1,652,102.00 21 ต.ค. 2563
พด.จ.(ประกาศแผน) 436/2563
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้าง ทดแทน ขยายดัดแปลง และปรับปรุงซ่อมแซมสาขา
12,450,000.00 21 ต.ค. 2563
พด.จ. (ประกาศแผน) 437/2563
จ้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยควบคุมและบริหารหนี้ระนอง (ธนาคารออมสินสาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้
1,058,000.00 21 ต.ค. 2563
พรบ.2-บด.012/2563
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผนังด้านนอกอาคาร 10 และพื้นที่โถงลิฟท์ ชั้น 1 และห้องน้ำ ชั้น 2 ถึงชั้น 7 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14,880,000.00 14,880,000.00 20 ต.ค. 2563
พด.จ.(ประกาศแผน) 430/2563
จ้างบริษัทภายยอกจัดงานแถลงข่าวเปิดผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อ SMEsมีที่ มีเงิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์
984,400.00 20 ต.ค. 2563