จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-บด.024/2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หลักและสำรอง พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,131,000.00 1,052,100.00 21 เม.ย. 2564
พณ.พ.059/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าใช้บริการช่องทาง GlobalReach Gateway (GRG) และใช้บริการ Flexicare โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
1,452,609.53 1,452,609.53 20 เม.ย. 2564
พณ.พ.052/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และการกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
18,907,134.00 18,907,134.00 20 เม.ย. 2564
พรบ.1-บด.024/2564
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หลักและสำรอง พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,131,000.00 1,052,100.00 20 เม.ย. 2564
พณ.พ.024/2564
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ (Step & Boost up Program) ในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
2,232,700.00 2,232,700.00 20 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการ (64047121673)
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 399,265.22 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
403,298.20 19 เม.ย. 2564
พรบ.2-บด.012/2564
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,961,000.00 3,961,000.00 19 เม.ย. 2564
พรบ.2-บด.012/2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,961,000.00 3,961,000.00 19 เม.ย. 2564
พรบ.2-บด.001/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราว ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,029,000.00 1,029,000.00 16 เม.ย. 2564
เช่าใช้บริการช่องทาง GlobalReach Gateway (GRG) และใช้บริการ Flexicare ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าธรรมเนียมอื่น 1,452,609.53 12 เม.ย. 2564