จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.6-ปษ.015/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์การบริหารอัตรากำลัง โดยวิธีคัดเลือก
4,000,000.00 3,527,962.00 27 ก.ค. 2564
พรบ.6-ปษ.009/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก
3,000,000.00 2,001,456.25 27 ก.ค. 2564
พด.จ.(ประกาศแผน) 266/2564
จ้างออกแบบและจััดทำ GSB Magazine ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา
2,400,000.00 27 ก.ค. 2564
พณ.พ.078/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ทดแทนเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) หน้าสาขา จำนวน 294 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
6,981,450.00 6,981,450.00 23 ก.ค. 2564
พณ.พ.166/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านช่องทาง Digital Channel ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
4,494,000.00 4,494,000.00 23 ก.ค. 2564
พรบ.1-จ.023/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการปันส่วนต้นทุน ตามโครงสร้าง Social และ Commercial Bank ของธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
750,000.00 750,000.00 23 ก.ค. 2564
พณ.พพ.159/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,138,310.00 3,138,310.00 22 ก.ค. 2564
พณ.พ.150/2564
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในกลุ่มเป้าหมาย และการรับรู้ข่าวสารของธนาคารในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำรายงานแสดงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์
3,800,000.00 3,513,004.40 22 ก.ค. 2564
พณ.ป.015/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าอุปกรณ์ Reverse Proxy ระยะเวลา 3 ปี ( 36 เดือน) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
9,360,000.00 9,360,000.00 22 ก.ค. 2564
พด.จ. (ประกาศแผน) 265/2564
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารในกลุ่มเป้าหมาย และการรับรู้ข่าวสารของธนาคารในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำรายงานแสดงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา
3,513,004.40 22 ก.ค. 2564