จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-บด.012/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,887,000.00 2,887,000.00 30 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.002/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
472,522,914.00 472,522,914.00 30 มี.ค. 2566
พณ.ป.009/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับพัฒนาระบบ โครงการปรับปรุง LOR ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน Microservice พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
57,000,000.00 57,000,000.00 24 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.010/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14,850,000.00 14,850,000.00 24 มี.ค. 2566
พณ.ส.004/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับคัดเหรียญ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
2,400,000.00 1,401,600.00 23 มี.ค. 2566
พณ.ส.007/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ และหลอดไฟเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
676,600.00 676,600.00 21 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.017/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,550,000.00 2,545,500.00 7 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.017/2566
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,550,000.00 2,545,500.00 7 มี.ค. 2566
พณ.ส.005/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสินรายเดือน (Newsletter) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,600,000.00 1,600,000.00 7 มี.ค. 2566
พรบ.1-บด.004/2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9,240,000.00 8,990,400.00 27 ก.พ. 2566